JSC 297 Hirta

Posted by: JSCModels in Member Blogs

 

 Fishery Protection Vessel Hirta was built in Gdansk, Poland. The ship was named and launched on 17 August 2007. Hirta was handed over to the owner in May 2008.
Hirta operates around Scotland and on the fisheries of north-east Atlantic. Her task is to make sure that the fishery laws (British, European Union and international ones) are obeyed in order to preserve maritime resources and ecological balance.The name Hirta comes from the island of the same name that belongs to the St. Kilda archipelago 64 km west from Hebrides. Since 1930 the island is not inhabited and together with other islands of the archipelago forms a nature sanctuary. In 1986 Hirta was listed on UNESCO World Heritage Site. The island is inhabited by many bird species (e.g. Northern Gannet, Leach's Petrel, Atlantic Puffin, Northern Fulmar, St. Kilda Wren), endemic St. Kilda field mouse, Soay ram and grey seals.


 
Statek patrolowy do ochrony rybo…€šówstwa Hirta zosta…€š zbudowany w Stoczni P󅀚nocnej w Gda…€žsku. Statek zosta…€š ochrzczony i zwodowany 17 sierpnia 2007. Hirta zosta…€ša przekazana armatorowi w maju 2008.
Hirta operuje na wodach wok󅀚 Szkocji i na …€šowiskach na p󅀚nocno-wschodnim Atlantyku. Jej zadaniem jest egzekwowanie przestrzegania praw obowi„€¦zuj„€¦cych na …€šowiskach (zarówno brytyjskich, unijnych jak i mi„„¢dzynarodowych). Ma to na celu ochron„„¢ zasobów morskich i zachowanie równowagi ekologicznej.
Nazwa Hirta wywodzi si„„¢ od wyspy o tej samej nazwie nale… ¼„€¦cej do archipelagu St. Kilda le… ¼„€¦cego 64 km na zachód od Hebrydów. Wyspa od 1930 roku jest niezamieszka…€ša i razem z pozosta…€šymi wyspami archipelagu jest rezerwatem przyrody, a w 1986 zosta…€ša wpisana na …Å¡wiatow„€¦ List„„¢ Dziedzictwa UNESCO. Hirt„„¢ zamieszkuje wiele gatunków ptaków (m.in. g…€šuptaki, nawa…€šniki du… ¼e, maskonury, fulmary, strzy… ¼yki), endemiczny gatunek myszy polnej St. Kilda, dzikie owce i foki szare.

 

Tags: Boats and Ships, Kits

Set as favorite Hits (5898)
Sorry! Only Members can post comments! if you're not a member already, you can sign up here!
busy