JSC 401 Aircraft Carrier Weser


On 18 August 1942 the plan of rebuilding Seydlitz to an aircraft carrier Weser was presented to Hitler. It is worth mentioning that the ship wasn't renamed and the name "Weser" appeared only in the documentation of the carrier. Until December 1942 some constructions were taken down and the rebuilding was stopped once more. In the beginning of April 1944 the ship was towed to Königsberg (Kaliningrad) to serve as an accommodation hulk. She was sunk before the fall of Königsberg. The Russians raised the wreck and in 1947 she was scrapped.

The idea of rebuilding Seydlitz into an aircraft carrier probably came from the unsuccessful Bismarck's operation in the Atlantic. Even such small aircraft protection from a completed Weser could have totally changed the Bismarck's situation. But the best time for bold raids against the Royal Navy in Atlantic was gone - in the most optimistic version the Weser would have been commissioned in 1944, when the Allies were much better prepared to fight in the air and on the sea than in 1941.


Lasercut waterplane and flight deck stiffening are included in the model. The model also included planes: 10 x Me 109 T, 10 x Ju 87 C/D.

18 sierpnia 1942 r przedstawiono Hitlerowi plan przebudowy okr„„¢tu Seydlitz na lotniskowiec Weser. Nale… ¼y w tym miejscu doda„€¡, … ¼e okr„„¢tu nie przechrzczono, a nazwa „Weser" pojawi…€ša si„„¢ jedynie w dokumentacji lotniskowca. Do grudnia 1942 rozebrano cz„„¢…€º„€¡ konstrukcji kr„€¦… ¼ownika i budow„„¢ ponownie przerwano. Na pocz„€¦tku kwietnia 1944 roku okr„„¢t przeholowano do Królewca. S…€šu… ¼y…€š tam jako hulk mieszkalny. Zatopiony przed upadkiem Królewca, Seydlitz dosta…€š si„„¢ w r„„¢ce Rosjan. Zosta…€š podniesiony z dna i w 1947 roku poci„„¢ty na z…€šom.
U podstaw pomys…€šu przebudowy Seydlitza na lotniskowiec le… ¼a…€š zapewne nieudany wypad Bismarcka na Atlantyk. Przecie… ¼ nawet tak niewielka os…€šona z powietrza, jak„€¦ by…€šby w stanie zapewni„€¡ Weser zmieni…€šaby ca…€škowicie sytuacj„„¢ Bismarcka. Jednak czasy, gdy mo… ¼na by…€šo zaskoczy„€¡ Royal Navy …€ºmia…€šym wypadem na Atlantyk odesz…€šy w przesz…€šo…€º„€¡ - Weser w najbardziej optymistycznych planach wszed…€šby do s…€šu… ¼by w 1944 roku, gdy aliancka marynarka i lotnictwo by…€šy znacznie lepiej przygotowane do walki ni… ¼ w roku 1941.
Model zawiera laserowo wyci„„¢t„€¦ wodnic„„¢ i usztywnienie pok…€šadu lotniczego. W zestawia s„€¦ te… ¼ samoloty: 10 x Me 109 T i 10 x Ju 87 C/D.

 

 

 

Set as favorite Hits (8463)
Sorry! Only Members can post comments! if you're not a member already, you can sign up here!
busy